ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อการปฏิรูปเขตสุขภาพด้านสาธารณสุข (Sandbox) และจัดทำ Management Blueprint แผนระยะสั้น (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565)
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม8 มิ.ย. 2021
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม8 มิ.ย. 2021
ชื่อห้องประชุมห้องประชุม C71 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
ชื่อสถานที่จัดประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(สถานที่จัดประชุม)Website-
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ-
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่่ 1/สสจ./รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต./
ศูนย์วิชาการ/มหาวิทยาลัย/กขป/ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กฏหมาย กำลังคน บริหาร/
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่จัดประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.cio@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ088-4175879 หรือ 053 890 238 – 40
(ผู้จัดประชุม)Fax0 5389 0241
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-