ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมเลื่อน ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (Health Information System) ภายในเขตสุขภาพที่ ๑
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม22 เม.ย. 2021
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม24 เม.ย. 2021
ชื่อห้องประชุมห้องเชียงใหม่
ชื่อสถานที่จัดประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมหน่วยงานภายในเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมcio
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.chro@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238,053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-