ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ๗ สายงาน เขตสุขภาพที่ ๑
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)60 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม26 ม.ค. 2021
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม26 ม.ค. 2021
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น ๒
ชื่อสถานที่จัดประชุมอาคารเทพรัตนราชสุดา
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม๑. คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
๒. เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
หน่วยงานที่จัดประชุมchro
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.chro@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238,053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-