ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back office) เขตสุขภาพที่ ๑
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)200 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม1 ธ.ค. 2020
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม4 ธ.ค. 2020
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมโรงพยาบาลเชียงราย
ชื่อสถานที่จัดประชุมโรงพยาบาลเชียงราย
(สถานที่จัดประชุม)Websiteโรงพยาบาลเชียงราย
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ๐ ๕๓๘๙ ๐๒๓๘ - ๔๐
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
(ผู้จัดประชุม)Emailrh1@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ-
(ผู้จัดประชุม)Fax-
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-