ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)150 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม16 พ.ย. 2020
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม18 พ.ย. 2020
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3
ชื่อสถานที่จัดประชุมณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053890238
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม1. ผู้บันทึกบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 2 ท่าน
2. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 1 ท่าน
3. ผู้บันทึกบัญชีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 ท่าน
4. ผู้บันทึกบัญชีโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 1 ท่าน
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238-40
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238-40
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-