ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม20 ก.ค. 2020
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม22 ก.ค. 2020
ชื่อห้องประชุมzoom clouf meeting
ชื่อสถานที่จัดประชุมzoom clouf meeting
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
หน่วยงานที่จัดประชุมchro
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.chro@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238,053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-