ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)50 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม21 เม.ย. 2020
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม16 เม.ย. 2020
ชื่อห้องประชุมประชุมทางไกลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ VDO Conferance ห้อง ##1002
ชื่อสถานที่จัดประชุมประชุมทางไกลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ VDO Conferance ห้อง ##1002
(สถานที่จัดประชุม)Websitewww.rh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม1.คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
2.เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนำงานเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.chro@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053890241
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-