ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร How to implement OKRs
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม6 ก.พ. 2020
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม7 ก.พ. 2020
ชื่อห้องประชุมโรงแรมดวงตะวัน
ชื่อสถานที่จัดประชุมโรงแรมดวงตะวัน
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมสสจ
หน่วยงานที่จัดประชุมchro
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.chro@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238,053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-