ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลัฐานเชิงประจักษ์(Evidence - based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม26 มี.ค. 2020
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม27 มี.ค. 2020
ชื่อห้องประชุมห้องประชุม c71 ชั้น 7 อาคารอำนวยการและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น
ชื่อสถานที่จัดประชุมห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา (ตึกเปียโน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลัฐานเชิงประจักษ์(Evidence - based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ
หน่วยงานที่จัดประชุมcoo
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานอำนวยการ(COO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.coo@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238,053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม- notebook