ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลัฐานเชิงประจักษ์(Evidence - based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม24 ธ.ค. 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม25 ธ.ค. 2019
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง
ชื่อสถานที่จัดประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลัฐานเชิงประจักษ์(Evidence - based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ
หน่วยงานที่จัดประชุมcoo
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานอำนวยการ(COO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.coo@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238,053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-