ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชา 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)60 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม24 ธ.ค. 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม24 ธ.ค. 2019
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2
ชื่อสถานที่จัดประชุมห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2
(สถานที่จัดประชุม)Websitewww.rh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053890238
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม1.คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
2.เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
หน่วยงานที่จัดประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.chro@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053890238
(ผู้จัดประชุม)Fax053890241
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-