ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฎิบัตงานด้านบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2563
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)170 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม17 ธ.ค. 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม19 ธ.ค. 2019
ชื่อห้องประชุมห้องประชุม C71 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครพิงค์
ชื่อสถานที่จัดประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(สถานที่จัดประชุม)Websitewww.rh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053890238
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม1.ผู้บันทึกบัญชีของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ 2 คน
2.ผู้บันทึกบัญชีของโรงพยาบาลชุมชน แห่งละ 1 คน
3.หัวหน้าการเงินและบัญชีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 1 คน
4.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่งละ 1 คน
หน่วยงานที่จัดประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 (กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง)
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.cfo@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053890238
(ผู้จัดประชุม)Fax053890241
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเครื่องโน๊ตบุ๊คมาด้วย