ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแผนงานโครงการ เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)120 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม9 ธ.ค. 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม9 ธ.ค. 2019
ชื่อห้องประชุมห้องประชุม c71 ชั้น 7 อาคารอำนวยการและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น
ชื่อสถานที่จัดประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมcio
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.cio@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890241
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-