ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)150 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม2 ต.ค. 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม5 ต.ค. 2019
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม - ลำพูน
ชื่อสถานที่จัดประชุมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ - ลำพูน
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมcio
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.cio@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-