ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการการประเมินผลงานวิชาการ 6
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)60 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม9 ก.ย. 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม9 ก.ย. 2019
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
ชื่อสถานที่จัดประชุมอาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(สถานที่จัดประชุม)Websiterh1.go.th
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailchro.rh1@gmail.go.th
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-