ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)75 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม28 ส.ค. 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม28 ส.ค. 2019
ชื่อห้องประชุมห้องประชุม 7
ชื่อสถานที่จัดประชุมอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำปาง
(สถานที่จัดประชุม)Websitehttp://rh1.go.th/web/index.php
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมcfo กลุ่มงานบริการการเงินการคลัง
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
(ผู้จัดประชุม)Emailcfo.rh1@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-