ทั้งหมด 37 ผลลัพธ์

หัวข้อการประชุม

 ว/ด/ป เริ่มประชุมหัวข้อประชุมสถานที่ประชุมหน่วยงานที่จัดประชุม
15 ก.ย. 2021ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน / ทั้งหมด : 40 คน
-กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
8 มิ.ย. 2021ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อการปฏิรูปเขตสุขภาพด้านสาธารณสุข (Sandbox) และจัดทำ Management Blueprint แผนระยะสั้น (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565)

ลงทะเบียนแล้ว : 37 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
22 เม.ย. 2021เลื่อน ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (Health Information System) ภายในเขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงแรมดิเอ็มเพรสกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
20 เม.ย. 2021ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 37 คน / ทั้งหมด : 70 คน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
16 มี.ค. 2021ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 8 สายงาน

ลงทะเบียนแล้ว : 50 คน / ทั้งหมด : 100 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
26 ม.ค. 2021ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ๗ สายงาน เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 5 คน / ทั้งหมด : 60 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
20 ม.ค. 2021ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back office) เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 6 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
19 ม.ค. 2021ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ๗ สายงาน เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 10 คน / ทั้งหมด : 60 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
13 ม.ค. 2021ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back office) เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 30 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงพยาบาลแพร่กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
1 ธ.ค. 2020ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back office) เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 85 คน / ทั้งหมด : 200 คน
โรงพยาบาลเชียงราย กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
16 พ.ย. 2020โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงทะเบียนแล้ว : 153 คน / ทั้งหมด : 150 คน
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ กลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
14 ก.ย. 2020ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนแล้ว : 84 คน / ทั้งหมด : 200 คน
ห้องประชุมชมพูนุช ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
20 ก.ค. 2020ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 29 คน / ทั้งหมด : 50 คน
zoom clouf meeting กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
21 เม.ย. 2020ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงทะเบียนแล้ว : 15 คน / ทั้งหมด : 50 คน
ประชุมทางไกลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ VDO Conferance ห้อง ##1002กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
26 มี.ค. 2020ประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลัฐานเชิงประจักษ์(Evidence - based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

ลงทะเบียนแล้ว : 95 คน / ทั้งหมด : 100 คน
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา (ตึกเปียโน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ(COO)
6 ก.พ. 2020ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร How to implement OKRs

ลงทะเบียนแล้ว : 71 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงแรมดวงตะวันกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
24 ธ.ค. 2019ประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลัฐานเชิงประจักษ์(Evidence - based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

ลงทะเบียนแล้ว : 74 คน / ทั้งหมด : 100 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ(COO)
25 ธ.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชา 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 14 คน / ทั้งหมด : 60 คน
ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
24 ธ.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชา 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 18 คน / ทั้งหมด : 60 คน
ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
17 ธ.ค. 2019อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฎิบัตงานด้านบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2563

ลงทะเบียนแล้ว : 141 คน / ทั้งหมด : 170 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
9 ธ.ค. 2019ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายแผนงานโครงการ เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงทะเบียนแล้ว : 32 คน / ทั้งหมด : 120 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
2 ต.ค. 2019ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลงทะเบียนแล้ว : 107 คน / ทั้งหมด : 150 คน
อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ - ลำพูนกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
16 ก.ย. 2019ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน / ทั้งหมด : 30 คน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
9 ก.ย. 2019ประชุมคณะกรรมการการประเมินผลงานวิชาการ 6

ลงทะเบียนแล้ว : 2 คน / ทั้งหมด : 60 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
28 ส.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 10 คน / ทั้งหมด : 75 คน
อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำปาง กลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
26 ส.ค. 2019ขอเชิญประชุดจัดทำแผนยุทธศาสตร์กำลังคน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 58 คน / ทั้งหมด : 100 คน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
22 ส.ค. 2019ประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภาพ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4)

ลงทะเบียนแล้ว : 112 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงแรมคงการ์เด้นส์วิว รีสอร์ทกลุ่มงานอำนวยการ(COO)
30 ก.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลังเขตสุขสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 157 คน / ทั้งหมด : 200 คน
โรงแรมเวียงทองกลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
2 ก.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 23 คน / ทั้งหมด : 60 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
25 มิ.ย. 2019ประชุมคณะกรรมการและเครื่อข่ายวิชาชีพประเมินผลงานวิชาการ 8 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 222 คน / ทั้งหมด : 380 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
24 มิ.ย. 2019ประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักต์ ( Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT ) ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณื 2562 (ไตรมาส 3)

ลงทะเบียนแล้ว : 100 คน / ทั้งหมด : 100 คน
ชั้น 2 (ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่านกลุ่มงานอำนวยการ(COO)
5 มิ.ย. 2019ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาข้อมูล การจัดทำข้อมูลมาตรฐาน ( Minimum data set )

ลงทะเบียนแล้ว : 12 คน / ทั้งหมด : 40 คน
โรงพยาบาลแพร่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
25 มี.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 139 คน / ทั้งหมด : 180 คน
โรงแรมเวียงทอง ตำบลพะบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปางกลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
22 มี.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ๕ สายงาน เชตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 16 คน / ทั้งหมด : 60 คน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
26 ธ.ค. 2018ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 36 คน / ทั้งหมด : 70 คน
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
25 ธ.ค. 2018ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 4 Excellece

ลงทะเบียนแล้ว : 79 คน / ทั้งหมด : 200 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
11 ธ.ค. 2018คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2562

ลงทะเบียนแล้ว : 1 คน / ทั้งหมด : 15 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)