แสดง 1 ถึง 20 จาก 37 ผลลัพธ์

หัวข้อการประชุม

 ว/ด/ป เริ่มประชุมหัวข้อประชุมสถานที่ประชุมหน่วยงานที่จัดประชุม
15 ก.ย. 2021ประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน / ทั้งหมด : 40 คน
-กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
8 มิ.ย. 2021ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อการปฏิรูปเขตสุขภาพด้านสาธารณสุข (Sandbox) และจัดทำ Management Blueprint แผนระยะสั้น (ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 - 2565)

ลงทะเบียนแล้ว : 37 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
22 เม.ย. 2021เลื่อน ประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (Health Information System) ภายในเขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 0 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงแรมดิเอ็มเพรสกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
20 เม.ย. 2021ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 37 คน / ทั้งหมด : 70 คน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
16 มี.ค. 2021ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 8 สายงาน

ลงทะเบียนแล้ว : 50 คน / ทั้งหมด : 100 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
26 ม.ค. 2021ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ๗ สายงาน เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 5 คน / ทั้งหมด : 60 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
20 ม.ค. 2021ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back office) เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 6 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
19 ม.ค. 2021ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ๗ สายงาน เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 10 คน / ทั้งหมด : 60 คน
อาคารเทพรัตนราชสุดากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
13 ม.ค. 2021ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back office) เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 30 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงพยาบาลแพร่กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
1 ธ.ค. 2020ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back office) เขตสุขภาพที่ ๑

ลงทะเบียนแล้ว : 85 คน / ทั้งหมด : 200 คน
โรงพยาบาลเชียงราย กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
16 พ.ย. 2020โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงทะเบียนแล้ว : 153 คน / ทั้งหมด : 150 คน
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ กลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)
14 ก.ย. 2020ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนแล้ว : 84 คน / ทั้งหมด : 200 คน
ห้องประชุมชมพูนุช ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
20 ก.ค. 2020ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 29 คน / ทั้งหมด : 50 คน
zoom clouf meeting กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
21 เม.ย. 2020ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงทะเบียนแล้ว : 15 คน / ทั้งหมด : 50 คน
ประชุมทางไกลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ VDO Conferance ห้อง ##1002กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
26 มี.ค. 2020ประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลัฐานเชิงประจักษ์(Evidence - based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

ลงทะเบียนแล้ว : 95 คน / ทั้งหมด : 100 คน
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา (ตึกเปียโน) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ(COO)
6 ก.พ. 2020ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร How to implement OKRs

ลงทะเบียนแล้ว : 71 คน / ทั้งหมด : 100 คน
โรงแรมดวงตะวันกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
24 ธ.ค. 2019ประชุมผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลัฐานเชิงประจักษ์(Evidence - based) ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1

ลงทะเบียนแล้ว : 74 คน / ทั้งหมด : 100 คน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ(COO)
25 ธ.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชา 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 14 คน / ทั้งหมด : 60 คน
ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
24 ธ.ค. 2019ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชา 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1

ลงทะเบียนแล้ว : 18 คน / ทั้งหมด : 60 คน
ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
17 ธ.ค. 2019อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฎิบัตงานด้านบัญชี หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2563

ลงทะเบียนแล้ว : 141 คน / ทั้งหมด : 170 คน
โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานการเงินการคลัง(CFO)